จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : 24.ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า - พบเจ้าคุณเทพปร จำนวนผู้ฟัง : 59 ท่าน