จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : 06_แนวสังเขปทั่วๆไปของการพัฒนา_5กพ26 จำนวนผู้ฟัง : 3 ท่าน