จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : นารีผล 031 - นารีผล 031 จำนวนผู้ฟัง : 40 ท่าน