จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : พุทธวจน_016 - หมวดที่ 16 จำนวนผู้ฟัง : 3 ท่าน