จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : 25.ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า - เข้าสู่อรหัตมร จำนวนผู้ฟัง : 4 ท่าน