จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : เทศน์เรื่องเนื้อนาบุญ A จำนวนผู้ฟัง : 2 ท่าน