จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : 04.สมาบัติ 8 ปฏิสัมภิทาญาณ ม้วน 2 หน้ จำนวนผู้ฟัง : 10 ท่าน