จัดรายการโดย : นิพัทร์ เกตุแก้ว กำลังถ่ายทอดเสียง : 12.ไตรภูมิ ม้วน 6 หน้า B ตอนนรก, เปรต จำนวนผู้ฟัง : 5 ท่าน